Vlaamse Solidaire Vakbond

Werken in de Bouwsector zonder (traditionele) vakbond? Dat kan!

Wie in de bouwsector werkt krijgt het vaak te horen: ‘ Je kan niet zonder een vakbond om alle uitkeringen te krijgen.’ En dus sluiten de meeste bouwvakkers zich aan bij ABVV, ACV en ACLVB omdat ze denken dat dat moet… Wij van de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) vinden dat toetreden tot een vakbond echt vrij moet zijn, en je moet dus weten dat je in de Bouw een vakbond hoegenaamd niet nodig hebt. Wie zelf een beetje zijn eigen administratie doet, kan alle uitkeringen perfect krijgen zonder vakbond – en nog goedkoper ook, want je hoeft geen lidgeld meer te betalen aan een vakbond. Voor wie de stap wil zetten: hier is een handleiding.

Hoe krijg ik mijn dopgeld voor de dagen dat ik niet werk (bv. weerverlet)?

Je dopgeld wordt uitbetaald door de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW), een overheidsinstelling die je gratis helpt. Hun kantoren en openingsuren vind je op hun website http://www.hvw.fgov.be/

Krijg ik hetzelfde dopgeld van de Hulpkas als van de vakbond?

Ja, het bedrag dat je ontvangt aan dopgeld van de Hulpkas is exact hetzelfde als dat wat je ontvangt van de vakbond.

Is er vertraging in de betalingen door de Hulpkas ten overstaan van de vakbond?

Nee, zodra jij een dopkaart binnenbrengt staat het geld drie dagen later op je rekening. Alleen de eerste keer dat je je inschrijft bij de Hulpkas wordt je dossier eerst door de RVA onderzocht en duurt het 4 weken voor de eerste betaling komt. Maar dat is dus uitsluitend bij je eerste inschrijving bij het begin van je loopbaan.

Is de administratie bij de Hulpkas moeilijker dan bij de vakbond?

Nee. Je moet wel net als bij de vakbond een formulier C1 binnenbrengen als er iets aan je persoonlijke of familiale toestand verandert. Dat formulier staat gewoon op de website van de Hulpkas; je mag het ondertekenen en naar de Hulpkas opsturen.

Hoe zit het met de aanvullende werkloosheidsvergoeding van het Fonds Bouw als je in het vorige jaar X-aantal dagen gewerkt hebt?

Ook die wordt volledig uitbetaald door de Hulpkas, ook hier krijg je exact hetzelfde bedrag als via een vakbond. De documenten die je hiervoor krijgt van het Fonds Bouw breng je binnen bij de Hulpkas.

Hoe zit het met het zegelstelsel (getrouwheidszegels)?

De kaart die je daarvoor één keer per jaar krijgt vul je in en stuur je in plaats van naar de vakbond op naar: Patronale Dienst Organisatie en Controle, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel. Het bedrag wordt op je rekening gestort, exact hetzelfde als via een vakbond.

Hoe zit het met de vergoeding voor rustdagen?

Het formulier dat je daarvoor krijgt van het Fonds, ondertekend door de werkgever, stuur je ook op naar : Patronale Dienst Organisatie en Controle, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel. Het bedrag wordt op je rekening gestort, exact hetzelfde als via een vakbond.

Hoe zit het met de promotievergoeding, de tussenkomst in mijn hypothecaire lening?

Je hebt daar recht op of je nu bij een vakbond bent of niet, want die wordt uitbetaald door het Fonds van de Bouw. De administratie, eenmalig bij het begin van de lening, kan rechtstreeks met hen in orde gebracht worden: Fonds Bouw, Koningsstraat 132 b 1, 1000 Brussel, tel. 02/209.65.65, mail info@constructiv.be.

Hoe zit het met pensioen, brugpensioen, minder werken?

Voor al deze zaken kan je terecht bij de administraties die zich daarmee bezighouden: Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen voor brugpensioen, Rijksdienst voor Pensioenen voor pensioen, RVA voor werktijdvermindering… Diverse van deze administraties houden zelfs zitdagen met gratis advies in vele steden en gemeenten. Je kan dit dus zelf regelen.

Hoe zit het met het extra verlofgeld voor gepensioneerden?

Een gepensioneerd bouwvakker krijgt jaarlijks een extra rente of extra verlofgeld op zijn rekening gestort. Ook dat kan perfect zonder vakbond: exact hetzelfde bedrag wordt rechtstreeks op je rekening gestort als je daarvoor een briefje stuurt naar Fonds Bouw, Koningsstraat 132 b 1, 1000 Brussel, tel. 02/209.65.65, mail info@constructiv.be.

Wat met het ‘sociaal voordeel’?

Het formulier dat je één keer per jaar krijgt toegestuurd met als titel ‘sociaal voordeel’ is een grote misleiding door de vakbonden om je toch maar bij hen te houden. Het is immers geen ‘sociaal voordeel’ maar een ‘syndicale premie’: het is een terugbetaling door de werkgevers van het lidgeld dat een bouwvakker eventueel betaald heeft aan de vakbond. Wie ervoor kiest lidgeld te betalen aan een vakbond krijgt op deze manier een stuk van de kosten terug. Wie ervoor kiest geen lidgeld te betalen aan een vakbond krijgt niets terugbetaald, maar lijdt daardoor geen nadeel, want hij heeft het hele jaar lang het (duurdere) lidgeld aan de vakbond uitgespaard.

Als niet-gesyndiceerde mag je het document ‘sociaal voordeel’ dus in de vuilnisbak kieperen: jij spaart maandelijks je vakbondslidgeld uit.

Deze informatie wordt verspreid door de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV). Voor meer informatie, http://www.vlaamsesolidairevakbond.org, info@vlaamsevakbond.be en bezoek ons ook op facebook!

Eindelijk, de VSV!

_DSC5222Eindelijk!!! De kogel is door de kerk: een nieuwe Vlaamse vakbond is opgericht! Zoals reeds bekend zal de Vlaamse Solidaire Vakbond het monopolie van de drie traditionele vakbonden – ABVV, ACV en ACLVB – trachten te doorbreken. De sociale verkiezingen van 2012 vormen daarbij het eerste doelwit.
Maar er is meer. De economische crisis dreigt nog erger te worden dan hij al is. Na Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje dreigt nu ook Italië in een schuldencrisis terecht te komen. En zelfs de Verenigde Staten zitten met hun staatsschuld aan de wettelijke limiet. Hoe dit gaat aflopen, weet op dit ogenblik niemand. Wat wel vaststaat, is dat momenteel meer en meer gezinnen moeite hebben om hun rekeningen te betalen. De gemiddelde werknemer zal steeds dieper in zijn geldbuidel moeten tasten om zich de diensten van de geprivatiseerde markt te kunnen veroorloven, met dank aan het neoliberale afbraakbeleid van de EU en het IMF. En dit is nog maar het begin: hoe lang zal het nog duren vooraleer de huidige Griekse toestand zich ook bij ons voordoet? En de brave, werkende mens zal hier eens te meer het slachtoffer van worden. Er staat ons dus een enorme uitdaging te wachten!
En de ‘gewone’ vakbonden dan? Zijn die niet in staat om weerwerk te bieden? Niemand zal ontkennen dat de traditionele vakbonden hun verdiensten hebben. Maar die verdiensten liggen vooral in het verleden: ze zorgden ondermeer voor rechtvaardige lonen, voor het recht op vakantie en voor meer veiligheid op het werk. En ook nu nog zijn er talloze goedmenende syndicalisten die het opnemen voor hun werkmakkers.
Doch de vakbonden lijken er een geheime agenda op na te houden. Waarom propageren zij de multiculturele maatschappij? Zien zij dan niet hoe de gewone Vlaming weggepest wordt uit zijn buurt en hoe de volksbuurten van weleer – traditioneel de recruteringscentra van de vakbonden – verloederen tot gore achterbuurten? Zien zij dan niet hoe de overdreven inwijking van massa’s vreemdelingen weegt op onze sociale zekerheid? Hoeveel OCMW’s staan er niet aan de rand van het failliet, dit terwijl onze eigen ouders en grootouders – na een leven lang hard werken – moeten rondkomen met een schamel pensioentje? En zien zij dan niet hoe in het zog van dat ‘vreemdelingenlegioen’ ook de misdaad met rasse schreden toeneemt, met alle kosten op kap van Jan Modaal vandien? Noemen de vakbonden dàt sociaal?
Ook op het vlak van de Vlaamse ontvoogding missen de vakbonden de trein: zij willen de ‘solidariteit’ redden, zogezegd omdat Wallonië vroeger solidair was met Vlaanderen. Blijkbaar hebben de vakbonden nog nooit gehoord van hoogleraar op rust Juul Hannes, die becijferde dat er nooit ofte nooit financiële transfers van Wallonië naar Vlaanderen plaats vonden, daarmee een hardnekkige mythe ontkrachtend.
En dat het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven de splitsing van de sociale zekerheid in gevaar brengt? Het zijn eerder de eengemaakte financiële markt (de EU) en de massale instroom van vreemdelingen die de sociale zekerheid uithollen en onderuit halen! De waarheid is dat de vakbonden geen verandering willen: daarvoor profiteren ze teveel van de werklozensteun. Hoe meer werklozen, hoe beter voor de vakbonden!
Maar het onbehagen groeit: meer en meer Vlamingen keren zich tegen het geldverslindende België, dat de Vlaamse belastingbetaler beschouwt als een melkkoe. Ze keren zich tegen het mondialistische en neo-liberale project van de EU, dat de met moeite opgebouwde sociale verworvenheden afbreekt, terwijl ze haar onderdanen uitnijpt als citroenen. En ze keren zich tegen de multiculturele samenleving die hen opgedrongen wordt en waardoor ze zich als een vreemde in eigen land beginnen voelen, om van de overbelasting van onze sociale voorzieningen nog maar te zwijgen!
Het wordt dus hoog tijd dat Vlaamse eisen samenvallen met sociale eisen! Sluit dus ogenblikkelijk aan bij de Vlaamse Solidaire Vakbond!
Wim De Winter
stichtend lid VSV

11 juli 2011: oprichting van de VSV

_DSC5228Aan de vooravond van 11 juli 2011 heeft een groep Vlaamsnationalisten in het Vlaams Parlement de stichtingsacte ondertekend van de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV).

De aanleiding daarvoor is het historische resultaat van de verkiezingen van 2010. Voor het eerst heeft toen in Vlaanderen geen meerderheid meer gestemd voor de drie traditionele families CD&V, VLD en SP.a. De voorbije 20-30 jaar hebben die drie families dankzij de ontzuiling gestaag terrein verloren.

Maar er is de voorbije 20-30 jaar niets veranderd als het gaat over de vakbonden die met die drie families verbonden zijn. De drie bonden ACV, ABVV en ACLVB houden 100% in handen van het individueel overleg, het collectief overleg en van het recht op indienen van lijsten bij de sociale verkiezingen in de bedrijven. Die buitensporige macht misbruiken zij voor hun eigen profijt, voor een oubollig anti-Vlaams belgicisme, en voor het behoud van een verstard status-quo op zowat elk terrein van het maatschappelijk leven dat tegen het belang van de Vlaamse werknemers ingaat.

Dat kan zo niet langer. Daarom dit nieuwe initiatief: een nieuwe Vlaamse onafhankelijke vakbond, los van de drie traditionele zuilen, los van de drie traditionele partijen, los van de drie monopolievakbonden. De VSV is partijpolitiek onafhankelijk en we hopen dat velen die onze Vlaamsnationale overtuiging delen gaan meewerken.

De VSV wil in 2012 het monopolie van ABVV, ACV en ACLVB bij de sociale verkiezingen aanvechten. We gaan de wet die de drie zuilbonden een monopolie geeft aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. We gaan geldige kandidaturen indienen in zoveel mogelijk bedrijven voor kaderleden, die mogen deelnemen met 10% van de handtekeningen van hun collega’s. Daarnaast gaan we enkele (wettelijk helaas ongeldige) symboolkandidaturen indienen voor werknemers in enkele bedrijven, om zo de monopolie-wetgeving aan te klagen en juridisch te kunnen aanvechten.

Het is tijd voor échte syndicale vrijheid in Vlaanderen!

_DSC5219 _DSC5222