Statuten en doel

Uit de statuten van de Vlaamse Solidaire Vakbond, ondertekend aan de vooravond van 11 juli 2011 in het Vlaams Parlement:

De vereniging stelt zich tot doel: de behartiging van de belangen van de bevolking van Zuid-Nederland (Vlaanderen) en Noord-Nederland (Nederland) en van de bij haar aangesloten leden, in de meest algemene zin, zowel op materieel als moreel vlak, ten bate van meer welzijn en welvaart.

De vereniging verdedigt deze belangen in de meest ruime zin, waaronder de sociaal-economische verhoudingen, het individueel en het collectief overleg, het sociaal-economische beleid in Vlaanderen, Nederland, hun buurlanden, Europa en de wereld.

De vereniging wil zonder afbreuk te doen aan haar brede doelstelling in het bijzonder deelnemen aan sociale verkiezingen en haar leden bij de deelname daaraan bijstaan, en zich verzetten tegen discriminatie op basis van politieke of syndicale overtuiging en haar leden daartegen beschermen.

De vereniging is ervan overtuigd dat voor de bevordering van solidariteit, welvaart en welzijn in Vlaanderen de vorming van een Vlaamse staat noodzakelijk is. De Vlaamse staat moet voor de vereniging solidair, democratisch en republikeins zijn.

De vereniging vertrekt vanuit het beginsel van de solidariteit, waarbij in de organisch gegroeide samenwerkingsverbanden van de samenleving, in het bijzonder gezin, familie, lokale gemeenschap, onderneming en volksgemeenschap, solidariteit als basisprincipe wordt genomen waaruit zowel rechten als plichten voortvloeien. De mens heeft als lid van de gemeenschap de plicht waar mogelijk door arbeid solidair bij te dragen aan gemeenschappelijke welvaart en welzijn. De mens heeft als lid van de gemeenschap recht op zinvolle arbeid voor een eerlijk loon en op solidaire hulp en steun van de gemeenschap indien nodig. Zowel werknemer als werkgever zijn hoeder en drager van deze rechten en plichten, gegrond in het principe van de solidariteit.

De vereniging wijst af: de klassenstrijd en de daaruit voortvloeiende klassenhaat zoals gepromoot door het socialisme, en de afbraak van alle grenzen en regels en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke ontwrichting door het onbeperkte kapitalisme en globalisme zoals gepromoot door het liberalisme.

De vereniging ziet haar werking uitsluitend in de context van een democratische rechtsstaat. Zij wijst eender welke praktijk en ideologie af die ervoor pleit hetzij de rechtsstaat, als behoeder van de fundamentele rechten en vrijheden waaronder het recht op vrije meningsuiting, te ondermijnen, hetzij de democratie, als waarborg voor en uitdrukking van de wil van het volk, te beperken.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

_DSC5228

%d bloggers liken dit: